Front page > Nature > Klitheden

Klitheden
Dune Heaths
Et storslået og varieret landskab
Klitheden er karakteriseret ved en stor variation - både hvad angår terrænets overflade og de dyr og planter, som hører hjemme der. Den dynamiske klithede er en mosaik af tørre sletter, fugtige lavninger, lavvandede søer og klitformationer.

A magnificent and varied landscape
Dune heaths are characterised by great variation - both in terms of the terrain and the animals and plants which live there. The dynamic dune heath is a mosaic of dry plains, moist hollows, shallow lakes, and dune formations.
Klitheden kræver pleje
Klitheden trues af tilgroning med nåletræer, der selvsår sig med frø fra de omkringliggende plantager. De uønskede nåletræer rykkes op eller skæres ned med motorsav og flises.

The dune heath needs care
The dune heaths are threatened by overgrowing by conifers from the plantations surrounding the heaths. The unwanted conifers are pulled out or cut down with chainsaws and chipped.
Tidligere udnyttede man klitheden til fåregræsning eller til slåning af foder og brændsel, og derved var heden underlagt en stadig påvirkning. Denne udnyttelse er ophørt, og det vil med tiden føre til, at klithedens variation og artsrigdom bliver mindre. For at modvirke dette plejes heden ved at efterligne de gamle driftsformer. Det sker ved slåning, afgræsning eller pletvis afbrænding.
Previously, dune heaths were used to graze sheep or for harvesting feed and fuel. This meant that the heaths were maintained on a regular basis. This kind of utilisation no longer takes place, and in time that will cause the varied nature of the dune heaths to diminish, and the number of species living there will be reduced. This is one of the reasons why the heath is maintained through harvestingl/mowing, grazing, or small-scale burning.
Nogle steder er der behov for at lukke grøfter og genskabe de naturlige fugtighedsforhold.

In some places, there is a need to fill in ditches and recreate naturel hydrology.

strandtudse
i og omkring søerne findes tvepibet og flere arter af insektædende planter.

In and around the lake one might find water lobelia and several species of insecivorous plants.
På sletterne dominerer revling og hedelyng.

The plains are dominated by Crowberry and heather.
I lavningerne vokser blandt andet klokkelyng, mosebølle, pors og pil.

The vegetation in the hollows includes bell Heather, bog whortleberry¬, purple moor grass, Bog myrtle, and willow.

I klitterne domineres vegetationen af bl.a. sandstar, hjelme, sandskæg og laver.

In the dunes, the vegetation is dominated by e.g. sand sedge, helmet, grey hair grass, and lichen

Kilde: Skov- og Naturstyrelsen